Общи условия

Общи условия на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, приложими към договори за потребителски кредит „Гет Кеш”


І. Общи разпоредби


Дефиниции

По смисъла на настоящите Общи условия и сключваните договори за кредит, към които са приложими, следните термини имат следното значение:

1.1. Договор за потребителски кредит „Гет Кеш” или „Договорът за кредит” или „Договорът” е договор, въз основа на който Кредитодателят предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучател кредит, като договорът се сключва в съответствие с условията и разпоредбите на Закона за потребителския кредит /ЗПК/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние /ЗПФУР/ и приложимото българско законодателство, както и настоящите Общи условия.

1.2. „Кредитодател” е „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 84-86, вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка (БНБ), под номер BGR00298. Дейността по предоставяне на финансовите услуги е обект на особен надзор от БНБ, чийто адрес е: гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” №1

1.3. „Клиент” е всяко физическо лице, което е изявило желание да ползва услуги или се ползва от услугите, предоставяни от “АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД.

1.4. „Кредитополучател” e дееспособно физическо лице-потребител над 18 годишна възраст, на който Кредитодателят предоставя заем при условията на сключен с лицето Договор за потребителски кредит „Гет Кеш” и настоящите Общи условия.

1.5. „Потребител” е физическо лице, което при сключването на Договора за кредит действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност.

1.6. „Страни” – Кредитодателят и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”.

1.7. „Срок на договора” е периодът от време, в рамките на който съществува договорното правоотношение между страните – от влизане в сила на договора до погасяване на всички задължения на страните по него.

1.8. „Срок на Транш по кредита” е определен, фиксиран като продължителност времеви период, през който усвоеният от Кредитополучателя Транш по кредита се олихвява съгласно сроковете и условията на настоящите Общи условия и индивидуалния договор за кредит. Срокът на Транша по кредита тече от момента на усвояване на съответния Транш по кредита до датата на погасяване на всички суми съгласно погасителния план към съответния Транш по кредита.

1.9. „Главница по кредита” е сумата на максимално разрешения от Кредитодателя кредит, който Кредитополучателят може да усвои и да ползва при условията на настоящите Общи условия и индивидуалния Договор за кредит и който следва да погаси съгласно сроковете и условията на настоящите Общи условия, индивидуалния Договор за кредит и Погасителния план.

1.10. „Транш по кредита” е част или цялата сума по максимално разрешената от Кредитодателя главница по кредита, която Кредитополучателят може да усвои и да ползва при условията на настоящите Общи условия и индивидуалния Договор за кредит и която следва да погаси в рамките на Срока на Транша по кредита. Във всички случаи Кредитополучателят е длъжен на датата на изтичане на Срока на Транша по кредита да погаси изцяло усвоения Транш по кредита и да е заплатил всички дължими лихви и разноски по кредита съгласно погасителния план, като погасяването на всички суми по Транша е необходимо и задължително условие за усвояване от страна на Кредитополучателя на нов Транш по кредита.

1.11. „Лихва за ползване на кредита” е дължимата от Кредитополучателя сума по уговорената между Страните възнаградителна лихва за ползването на кредита.

1.12. „Предложение за сключване на договор за паричен заем” е Стандартизирана форма, с която Кредитополучателят заявява искането си за получаване на заем, съдържаща лични данни на кандидата, сума на исканата главница по кредита, банкова сметка и др.

1.13. „Искане за усвояване на нов транш по кредита” е Стандартизирана форма за искане за усвояване на нов транш по кредита, в която Кредитополучателят следва да посочи сума на искания нов транш, срок на новия транш, начин на предоставяне на заема и др.

1.14. „Уеб-страница” е обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в интернет – www.getcash.bg, на който е разположен уебсайта на Кредитодателя. В него се съдържат файлове и информация за предоставяните от Кредитодателя услуги;

1.15. „Еpay.bg” – електронна система за разплащания, повече информация за която може да се получи на интернет страницата на дружеството управляващо системата за разплащанe, намираща се на адрес – www.epay.bg. Паричните преводи, извършени от Кредитодателя чрез услугата на еРay.bg, се получават във всеки един от офисите на „Изипей” АД.

1.16. „Кредитен Консултант” – е физическо лице, на който Кредитодателят е възложил да съдейства и посредничи при откриване и привличане на кредитополучатели и сключване на договори за кредит между Кредитодателя и кредитополучатели.


Приложно поле

2.1. Настоящите Общи условия на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД приложими към договори за потребителски кредит “Гет Кеш” (наричани за краткост само “Общи условия”), са установени на основание чл. 298 от Търговския закон /ТЗ/ и съдържат типизираните условия на Договорите за потребителски кредит „Гет Кеш”, които се сключват между „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, в качеството му на кредитодател, и потребители, в качеството им на кредитополучатели. Настоящите Общи условия са приложими само към договорите за кредит, които кредитодателят сключва с физически лица, имащи качеството на потребители при сключване на договора, и при условие, че съответният договор попада в приложното поле на ЗПК. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на договорите за кредит, които се уреждат от други общи условия на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД.

2.2. Настоящите Общи условия се прилагат за всеки един от кредитните продукти на потребителски кредит „Бърз кредит”, а именно: а) Кредитен продукт „Пенсионерски кредит” – с максимален размер на главницата по кредита от 1500 лева и за максимален Срок на Транш по кредита от 12 месеца; б) Кредитен продукт „Седмични вноски” – с максимален размер на главницата по кредита от 3000 лева и за максимален Срок на Транш по кредита от 43 седмици; в) Кредитен продукт „Месечен кредит” е с максимален размер на главницата по кредита от 2500 лева и за максимален Срок на Транш по кредита от 12 месеца; г) Кредитен продукт „15 дневна вноска” е с максимален размер на главницата по кредита от 5000 лева и за максимален Срок на Транш по кредита от 300 дни. Срокът на Транша по кредита за всеки от кредитните продукти е в зависимост от поискания размер на главницата по кредита и се преценява изцяло от Кредитодателя.

2.3. Настоящите Общи условия са задължителни за Кредитополучателите и се прилагат в отношенията между страните по сключен Договор за кредит, доколкото в договора и/или в приложения и/или анекси към него не са предвидени специални условия, с които е уговорено друго и/или които изключват приложението на някои от Общите условия.

ІI. Потребителски кредит


Кaндидатстване и сключване на договор за кредит

3.1. Кредитополучатели могат да бъдат всички пълнолетни дееспособни физически лица с постоянно место живеене в страната, които отговарят на всички условия съгласно настоящите Общи условия.

3.2. Предоставянето на потребителски кредити се осъществява само въз основа на договор, по силата на който Кредитодателят предоставя или се задължава да предостави на Кредитополучателя кредит под формата на паричен заем, който Кредитополучателят се задължава да ползва за финансирането на свои лични нужди, съгласно договорените срокове и условия, и да върне кредита на Кредитодателя ведно с дължимите лихви, такси, разноски и др. и при спазване на сроковете и условията съгласно настоящите Общи условия, Договора за потребителски кредит и Погасителния план.

3.3. Договарянето между страните може да се осъществява чрез средствата за комуникация от разстояние (електронна поща, уеб-сайт и телефон), като договорът за кредит се сключва на хартиен носител или друг траен носител или във формата на електронен документ.

3.4. Сключването на договора за потребителски кредит става по инициатива на Клиента (Кредитополучателя). За получаване на кредит се попълва Предложение за сключване на договор за паричен заем на хартиен носител или онлайн на Уеб-сайта на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД – www.getcash.bg. Предложението за сключване на договор за паричен заем на хартиен носител се попълва пред Клиента от Кредитен консултант или от служител на Кредитодателя в някои от офисите на Кредитодателя.

3.5. Предоставянето на потребителски кредит подлежи на предварително одобрение от Кредитодателя. Получаването от страна на Кредитодателя на Предложение за сключване на договор за паричен заем и/или друга информация от Клиента не задължава Кредитодателят да предостави заем.

3.6. Кредитодателят разглежда предоставената от Клиента информация и въз основа на същата го уведомява в разумен срок за съгласието си за предоставянето на кредит и неговият размер или отказа да бъде предоставен такъв кредит. Кредитодателят не е длъжен да обосновава пред Клиента отказа за отпускане на кредита.

3.7. За да сключи Договора за кредит, Клиентът трябва да подпише Договора, Общите условия и Стандартния европейски формуляр, като по този начин потвърждава, че e запознат, приема и е съгласен с тях. Подписването на горепосочените документи се извършва пред Кредитен консултант и/или пред служител на Кредитодателя. Първият договор за кредит винаги се подписва в офис на Кредитодателя.

3.8 Със сключване на Договора за потребителски кредит, Кредитополучателят се съгласява за незабавно изпълнение на договора за кредит и в частност за усвояване на първия Транш по кредита.

3.9. Необходимо условие за усвояване на следващ Транш по кредита е Кредитополучателят да е погасил изцяло всички свои задължения по усвоен предходен Транш по кредита, включително и на целия размер на дължимата лихва и главница.

3.10. Кредитодателят отпуска кредита по посочена от Кредитополучателя банкова сметка или чрез системата на ePay.bg, или в брой в офис на Кредитодателя или в брой чрез предаване на сумата по отпуснатия кредит от Кредитния консултант на Кредитополучателя.

3.11. Всички плащания по Договора се извършват в български лева.


Лични данни

4.1. Преди сключване на Договора за кредит Кредитодателят има право да оценява кредитоспособността на Кредитополучателя/Клиента и неговите поръчители въз основа на достатъчно информация, в т.ч. информацията, получена от Кредитополучателя/Клиента и неговите поръчители, включително и ако е необходимо да извършва справка в ЦКР, НОИ, НАП, ГД „ГРАО” или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на кредитополучателите. Със съгласието си за сключване на договора за кредит и съгласно настоящите Общи условия Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители декларират, че оторизират Кредитодателя и дават изричното си съгласие Кредитодателят да иска сведения за него от трети лица и да обработва тези данни, когато тези сведения са във връзка със сключването и изпълнение на договора.

4.2. С подписване на Предложението за сключване на договор за паричен заем и със сключване на договора за кредит, Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители дават изричното си съгласие и овластяват Кредитодателят да има право да изисква от НОИ и да получава наличните в информационна система данни: а) За доходите му и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като овластява Кредитодателя да действа като негов пълномощник по смисъла на ЗЗЛД; б) За начислен осигурителен доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.

4.3. Със съгласието си с настоящите Общи условия и Договора за кредит Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители декларират и потвърждават, че предоставянето на личните им данни е доброволно, както и че са запознати с правата си по ЗЗЛД, и дават изрично и безусловно съгласие предоставените от тях лични данни и тези, получени от Кредитодателя при сключване на договора и/или по време на действието му, да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и изпълнението на Договора при спазване изискванията на действащото българско законодателство. По-специално Кредитополучателят/Клиентът и неговите поръчители се съгласяват: а) За обработването и използването на личните им данни за оценка на кредитоспособността им; б) За обработването и използването на личните им данни за маркетингови цели, включително директен маркетинг, маркетинг чрез СМС, Електронна поща и др.; в) За използването на личните им данни за целите на планиране, отчетност и статистика; г). За обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните им данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на Кредитодателя, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договора.


Гаранции и декларации на Кредитополучателя

5.1. Със съгласието си да сключи Договора за кредит Кредитополучателят декларира и потвърждава, че: а) икономическото му положение позволява своевременно да изпълни условията на Договора за кредит; б) не сключва договора за кредит при грешка, измама, заплашване или крайна нужда; в) осведомен е и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на икономическото му състояние; г) осведомен е, че лихвената ставка и такси по потребителския кредит в друга финансова институция или банка може да бъде по-малка от събираната от Кредитодателя лихвена ставка и такси и независимо от това Кредитополучателят желае да получи кредит от Кредитодателя; д) Кредитодателят не го е принуждавал да взема кредит и по негово желание му е разяснил съпътстващите сключването на договора задължения и му е отговорил на всички въпроси, свързани с дадения договор; е) предоставил е на Кредитодателя цялата действителна информация за своето икономическо положение; ж) е запознат с условията за потребителски кредити и декларира, че Кредитодателят е спазил всички условия за предоставяне на информация и данни съгласно ЗПК.

5.2. С приемане на настоящите Общи условия и договора за потребителски кредит Кредитополучателят/Клиентът декларира, че е получил своевременно преди сключване на договора за кредит цялата необходима информация по чл. 5, ал.1 и 2 от ЗПК за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит, която му е предоставена във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение №2 към ЗПК, както е получил и цялата информация по чл. 5, ал. 10 от ЗПК.


Срок на договора

6.1. Ако в Договора за кредит не е уговорено друго, той влиза в сила от датата на превеждане на заема по банковата сметка на Кредитополучателя или по негова микросметка в системата на еPay.bg или от момента на получаване на сумата по кредита в брой срещу разписка.

6.2. Договорът за кредит се сключва за срок от 1 (една) година от влизането в сила на Договора за потребителски кредит, като с изтичането му срокът на договора се удължава автоматично с допълнителна една година, ако в 30 (тридесет)-дневен срок преди изтичането на първоначалния или всеки последващ едногодишен период нито една от страните не изрази писмено желание за прекратяване на Договора. Правилото от предходното изречение се прилага за всеки следващ едногодишен период в рамките на 5 (пет) години, считано от момента на влизане в сила на договора за кредит. Независимо от горепосоченото и във всички случаи, ако срокът на договора изтича преди срока на транш по кредита, срокът на договора автоматично се удължава до края на срока на транша по кредита. В рамките на срока на договора Кредитополучателят може, съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния си договор, многократно да усвоява суми по кредита (Траншове по кредита) до максимално разрешения лимит, като необходимо условие за усвояване на следващ Транш по кредита е Кредитополучателят да е погасил изцяло всички свои задължения по усвоен предходен Транш по кредита. Правоотношението между страните в рамките на срока на договора не се прекратява дори при спадане на експозицията на Кредитополучателя до нула.


Уведомления

7.1. Всички уведомления и изявления на страните по Договора се извършват в писмена форма или под формата на електронни документи, изпратени от едната страна на електронната поща на другата. Кредитополучателят уведомява писмено Кредитодателя чрез Кредитния консултант или директно чрез подаване на писменото уведомление в офис на Кредитодателя.

7.2. За всички случаи, за които в тези Общи условия и/или в Договора се предвижда, че данни и информация за промени на обстоятелства и параметри, свързани с изпълнението на договора, ще се публикуват на страницата на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД –www.getcash.bg, Кредитополучателят се счита за уведомен за тези промени без да е необходимо допълнително писмено уведомление до него.

7.3. Неполучаването на уведомления не е основание за забава на дължимо плащане от Кредитополучателя. Кредититополучателят дължи редовно плащане на определените в този договор падежи независимо дали е получил уведомление.


III. Финансови условия


Лихва за ползване на сумата по кредита

8.1. За предоставения кредит Кредитополучателят заплаща на Кредитодателя лихва за ползване на кредита, чийто размер се определя в индивидуалния Договор за кредит.

8.2. Размерът на Годишния процент на разходите се посочва в Договора за кредит. Размерът на Годишния процент на разходите се изчислява съгласно формулата, посочена в Приложение 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за потребителския кредит.


Начин на плащане на дължимите от Кредитополучателя суми

9.1. Главницата по кредита, лихвата за ползване на кредита, законната лихва, таксите начислени по кредита, неустойките, разноските и други се заплащат от Кредитополучателя на Кредитодателя при срокове и условия, уговорени в настоящите Общи условия, индивидуалния Договор за кредит и Погасителния план към него. Погасителните вноски стават изискуеми не по-късно от определените дати, посочени в погасителния план.

9.2. Плащанията по Договора за кредит следва да бъдат извършвани в български лева. Предоставената сума по кредита, уговорена в Договора за потребителски кредит, се предава на Кредитополучателя в български лева при фиксиран курс на Българска народна банка на лева спрямо еврото, съгласно който 1 евро се обменя за 1.95583 лева. Страните се съгласяват, че при евентуална промяна на официалния курс лев/евро Кредитополучателят ще дължи на Кредитодателя равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната на курса.

9.3. Всички дължими плащания към Кредитодателя се извършват чрез платежната система “E-pay” или по банкова сметка на Кредитодателя, като банковите сметки са посочени на интернет страницата на Дружеството – www.getcash.bg или в брой на Кредитния консултант или на друг упълномощен служител/представител на Кредитодателя, включително и в офис на Кредитодателя.

9.4. В случай че Кредитополучателят заплаща дължимите от него суми по банков път, същият трябва да посочи в платежното нареждане (вносната бележка) своите три имена и/или ЕГН и/или номера на Договора за кредит. При заплащане на дължимите суми от страна на Кредитополучателя в брой, то заплащането се удостоверява с подписан от страните приходен касов ордер.

9.5. Всички плащания от Кредитополучателя се смятат за извършени от момента на постъпването им в някоя от банковите сметки на Кредитодателя или в неговата микросметка в системата на еPay.bg или при плащане на сумата на Кредитния консултант и/или на друг упълномощен служител/представител на Кредитодателя в момента на подписване на приходния касов ордер или друг удостоверяващ плащането документ.

9.6. Всички банкови или други разноски във връзка с плащанията на Кредитополучателя по настоящите Общи условия и по Договора, са за сметка на Кредитополучателя.

9.7. След окончателно погасяване на всички задължения по усвоен Транш от кредита, Кредитополучателят може да иска от Кредитодателя усвояване на нов Транш до размера на максимално разрешения му лимит. За целта Кредитополучателят подава до Кредитодателя Искане за усвояване на нов транш по кредита чрез Кредитния консултант или в офис на Кредитодателя или чрез попълване на електронна форма на искането, намиращо се на уебсайта www.getcash.bg

9.8. Кредитополуателят разглежда Искането за усвояване на нов транш по преходната точка и в разумен срок уведомява Кредитополучателя за решението си. Кредитодателят по своя преценка, може да предостави на Кредитополучателя за усвояване искания транш в пълен размер или изцяло по своя преценка да откаже усвояване на нов транш от кредита, без да излага мотивите си за това. Независимо от решението на Кредитодателя, правоотношението между страните не се погасява и договора за потребителски кредит запазва действието си.


IV. Права и задължения на страните


Права и задължения на Кредитодателя

10.1. Кредитодателят има право да изисква от Кредитополучателя и от неговите поръчители през целия срок на Договора да предоставят в писмена форма информация и документи, включително и засягащи финансовото им състояние, като, но не само, Годишна данъчна декларация; Трудов договор; справка за платено трудово възнаграждение; документи, изходящи от работодателя; извлечение или друг удостоверителен документ, издаден от държавен или общински орган, който да свидетелства за дължимите данъци, осигуровки и други публични задължения на Кредитополучателя и поръчителите и други документи и информация.

10.2. Кредитодателят има право да получава от Кредитополучателя, съответно от поръчителите, всички дължими суми в размерите и сроковете, съгласно Договора за кредит, неговите приложения, анекси и настоящите Общи условия.

10.3. Кредитодателят има право по своя преценка да прехвърли на всяко трето лице и/или да заложи всички свои вземания по Договора и настоящите Общи условия. Кредитодателят уведомява Кредитополучателя за прехвърлянето на вземанията, освен ако новият и първоначалният кредитодател са се споразумяли първоначалният кредитодател да администрира кредита по отношение на Кредитополучателя.

10.4. Кредитодателят има право да провежда с Кредитополучателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, в случай че последният не изпълни което и да е от задълженията си по Договора за потребителски кредит, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.

10.5. Кредитодателят има всички други права и задължения, подробно описани в тези Общи условия и в Договора за потребителски кредит.


Права и задължения на Кредитополучателя

11.1. Кредитополучателят има право при погасяване на кредита по договора, при поискване и във всеки момент от изпълнението на Договора да получи безвъзмездно информация за всички извършени и предстоящи плащания по кредита. Тази информация се предоставя чрез извлечение по сметката на Кредитополучателя под формата на погасителен план. Погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания. Погасителният план съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвите, таксите и други допълнителните разходи.

11.2. Кредитополучателят е длъжен да заплаща редовно, изцяло и в срок погасителните вноски, лихвите, таксите, разноските, неустойките и главницата по кредита, както и всички други дължими и изискуеми, текущи или еднократни плащания, уговорени в Договора за потребителски кредит, анексите към Договора и настоящите Общи условия.

11.3. Кредитополучателят се задължава при сключване на Договора и по време на срока му на действие да представя и предава всички необходими документи, посочени в Договора и настоящите Общи условия и/или изисквани от Кредитодателя.

11.4. Кредитополучателят е длъжен да снабди Кредитодателя с обезпеченията, за които Кредитополучателят се е съгласил, както и да поддържа същите налични и валидни за целия срок на договора.

11.5. В случай че в срока на договора Кредитополучателят влезе в каквито и да е кредитни правоотношения с кредитна и/или друга финансова институция, той се задължава в 3 (три) дневен срок от настъпването на съответното събитие да уведоми Кредитодателя и при поискване от негова страна да му представи съответните договори и други, относими към кредитното правоотношение документи.

11.6. Кредитополучателят е длъжен да уведомява писмено или на електронната поща на Кредитодателя за всяка промяна на обстоятелства относно Кредитополучателя и/или неговите поръчители. Кредитополучателят трябва да извърши уведомяването по предходното изречение в срок от 3 (три) календарни дни, считано от датата на настъпване на съответната промяна. Ако промяната е предмет на вписване в официален регистър, заедно с уведомлението Кредитополучателят е длъжен да представи официално извлечение или друг удостоверителен документ, свидетелстващ за съответната промяна. Кредитополучателят носи отговорност за истинността и верността на предоставените на Кредитодателя данни и документи. В случай на възникване на затруднение за изплащане на която и да е погасителна вноска, Кредитополучателят е длъжен да уведоми Кредитодателя за затруднението минимум три дни преди датата на падежа на съответната вноска.

11.7. Кредитополучателят има и всички други права и задължения, подробно описани в тези Общи условия и в Договора.


Обезпечения

12.1. С цел гарантиране и обезпечаване погасяването на всички дължими и изискуеми вземания на Кредитодателя към Кредитополучателя на основание Договора за кредит и настоящите Общи условия, включително главница, лихви, такси, неустойки, глоби и други разноски, до окончателното им събиране в пълен размер, в срок до края на следващия ден, считано от деня на предоставяне на сумата по кредита (денят, на който Кредитодателят е превел кредита по уговорения между страните начин), Кредитополучателят е длъжен да учреди обезпечение.

12.2. Обезпеченията по Договора за потребителски кредит могат да бъдат: а) Поръчителство на две физически лица или б) Банкова гаранция;

12.3. По време на действие на Договора за кредит Страните могат да се уговорят Кредитополучателят да предостави допълнително обезпечение, включително и издаване на запис на заповед при съгласие от страна на Кредитополучателя.

12.4. Обезпеченията по настоящата т. 12 гарантират плащането на всички вземания на Кредитодателя до пълното издължаване от Кредитополучателя на сумите по Договора за кредит и настоящите Общи условия.


Право на отказ от страна на Кредитополучателя

Кредитополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за кредит в 14-дневен срок от датата на сключване на договора. В този случай Кредитополучателят е длъжен да заплати на Кредитодателя получената в заем сума, начислените лихви за дните на ползване на кредита за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на цялата главница, и евентуално дължима неустойка по т. 17.4, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредитополучателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в Договора за потребителски кредит лихвен процент. Срокът за връщане на сумата по кредита започва да тече от датата, на която Кредитополучателят е изпратил до Кредитодателя уведомлението за упражняване правото на отказ. Упражняването на правото на отказ от страна на Кредитополучателя се осъществява с изпращането на писмено уведомление за отказ от Договора за кредит. В случай че Кредитополучателят не се възползва от правото си по тази точка в предвидения за това срок, той окончателно губи тази възможност.


Предсрочно погасяване на кредита

Кредитополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за потребителски кредит, считано от влизане в сила на договора за кредит, без да дължи обезщетение за предсрочно погасяване на кредита. В тези случаи Кредитополучателят трябва да заплати на Кредитодателя по негова сметка получената в заем сума, лихви, такси и други суми за срока до предсрочното погасяване на кредита. В случай на частично предсрочно погасяване на кредита, Кредитодателят по писмено искане на Кредитополучателя намалява съответно разходите по кредита.


V. Неизпълнение и последици


Неизпълнение на задълженията на Кредитополучателя

Неизпълнение от страна на Кредитополучателя е налице, когато: а) декларация, гаранция, твърдение или изявление, направени от Кредитополучателя или от трето задължено лице се окажат неавтентични, неверни, непълни или подвеждащи; б) което и да е разрешение, решение на трето задължено лице или каквото и да е разрешение, одобрение или съгласие, необходимо за изпълнение на задължение на някое от посочените лица, съгласно тези Общи условия и Договора за кредит, не е действително или е станало недействително, независимо от вида и формата на недействителност; в) Кредитополучателят наруши свое задължение и/или наруши която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия или на Договора; г) Кредитополучателят не изпълни в срок което е и да е парично задължение по тези Общи условия или Договора (включително, но не само – вноска по кредита, главница, лихва, такса, комисиона и др.); д) по отношение на активи или имущество или банкова сметка на Кредитополучателя и/или на трето задължено лице е налице съдебно или арбитражно решение, присъда или определение, изпълнително действие, обезпечителна мярка, запор, тежест, обезпечение (равно по степен или от по-висока степен в сравнение с това, предоставено на Кредитодателя), изпълнителен лист, акт на административен орган или държавна институция, или подобна процедура или акт могат да бъдат издадени, присъдени, наложени, определени или принудително преведени в изпълнение и по преценка на Кредитодателя това има или може да има реално неблагоприятно въздействие върху способността на Кредитополучателя да изпълнява своите задължения по тези Общи условия и Договора) настъпва друго обстоятелство, което по преценка на Кредитодателя има или може да има неблагоприятно въздействие върху действията, перспективите или финансовото състояние на Кредитополучателя или на трето задължено лице или да възпрепятства възможността на Кредитополучателя или на трето задължено лице да изпълнят техните задължения по тези Общи условия и Договора.


Права на Кредитодателя при неизпълнение от страна на Кредитополучателя

В случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя, както и на неизпълнение на задължение на трето задължено лице Кредитодателят има право: а) да направи задълженията на Кредитополучателя по Договора незабавно и предсрочно изискуеми; б) да прекрати или развали Договора с писмено известие до Кредитополучателя, без да му дава допълнителен срок за изпълнение; в) да сезира органите на МВР и Прокуратурата с цел образуване на наказателно производство по реда, предвиден за това в Наказателно-процесуалния кодекс; г) да започне съдебно или арбитражно производство срещу Кредитополучателя с искане за връщане на всички дължими суми и заплащане на всички неустойки, действителните адвокатски хонорари и разноските по събирането на дължимите обезщетения и неустойки; д) да удовлетвори (включително извънсъдебно) всички свои претенции от предоставените обезпечения в съответствие с разпоредбите на тези Общи условия и Договора, договорите за обезпечения и приложимото законодателство; е) да упражнява всички други свои права, предвидени в тези Общи условия, Договора за кредит и закона.


Отговорност на Кредитополучателя

17.1. При настъпване на предсрочна изискуемост Кредитополучателят е длъжен незабавно да погаси всички свои задължения по Договора за потребителски кредит.

17.2. При обявяване на предсрочна изискуемост правото на Кредитополучателя да усвоява нови траншове по кредита се прекратява.

17.3. При забава на което и да е парично задължение Кредитополучателят дължи законна лихва за забава върху неплатената в срок сума за времето на забавата.

17.4. В случай че Кредитополучателят не осигури и не представи в срок надлежно обезпечение по реда и при условията на т. 12 от настоящите Общи условия или действието на обезпечението бъде по някаква причина прекратено, Кредитополучателят дължи на Кредитодателя неустойка в размер, посочен в Договора за потребителски кредит.

17.5. В случаите съгласно от т.17.2 до т. 17.4 Кредитополучателят дължи и обезщетение за вредите, чийто размер е по-голям от този на неустойката или законната лихва.

17.6. Kредитополучателят заплаща на Кредитодателя такса за извънсъдебно събиране на просрочен кредит, дължима при забава на плащането на една или повече погасителни вноски по кредита на падеж съгласно индивидуалния Договор за кредит и погасителния план към него, в размер определен съгласно действащата към момента на настъпване на забавата Тарифа на Кредитодателя.

17.7. Неустойките и законната лихва по Общите условия и Договора се дължат и след разваляне на договора.

17.8. Изцяло за сметка на Кредитополучателя са всички необходими разноски по администриране на кредита, като: банкови такси и комисиони, такси на „Изипей“ АД и други подобни, чийто размер е конкретно посочен в действащата тарифа на съответния доставчик на услугата.

17.9. В случай на частични плащания по кредита, които не погасяват всички дължими и изискуеми задължения на Кредитополучателя, то същите се погасяват в следната поредност: такси, комисиони, разноски, свързани с отпускането, обезпечаването, управлението и събирането на кредита, неустойки, лихви, главница.


VI. Прекратяване


Oснования за прекратяване на договора

Договорът за кредит се прекратява: а) С изтичане на срока на договора, ако Кредитополучателят е заплатил всички дължими суми по договора; б) С изрично писмено предизвестие отправено от всяка от страните до другата страна на адреса или на електронната поща, посочени в Договора за потребителски кредит, в 30 (тридесет)-дневен срок преди изтичането на първоначалния или съответния последващ едногодишен период на ползване на кредита. В тези случаи Кредитополучателят е длъжен да заплати на Кредитодателя всички дължими по договора суми в срок 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението за прекратяване. в) При разваляне на договора от една от страните; г) При отказ на Кредитополучателя от договора съгласно условията на Договора и настоящите Общи условия, след като Кредитополучателят заплати всички дължими суми по него; д) По взаимно съгласие между страните; е) В други случаи, посочени в настоящите Общи условия, Договора за кредит и закона.


Последици от прекратяването

Във всички случаи на прекратяване или разваляне, платените от Кредитополучателя по договора суми (вкл. главница, лихви, такси, разноски и др.), не подлежат на връщане, освен ако е предвидено друго в Общите условия, Договора, закона или ако Кредитодателят и Кредитополучателят уговорят друго.


VII. Способи за решаване на спорове


Решаване на спорове

При изпълнение на тези Общи условия и Договора страните ще действат добросъвестно и ще се стремят да уреждат по взаимно съгласие и чрез взаимни отстъпки възникналите между тях спорове, включително като ползват, ако е необходимо уредените в тези Общи условия и Договора и в действащото законодателство извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове. Ако страните не уредят извънсъдебно даден спор, той се отнася за разрешаване пред съответно компетентния в гр. София съд (Софийски районен съд или Софийски градски съд), като настоящото представлява писмено споразумение за определяне на местната подъдност на споровете съгласно чл. 117 от Граждански процесуален кодекс /ГПК/ .


Извънсъдебно решаване на спорове

21.1. В случай че Кредитополучателят има възражения във връзка с изпълнението на задълженията по тези Общи условия и Договора, той следва да подаде писмено възражение до Кредитодателя, в което следва да изложи оплакването си, искането си към Кредитодателя и конкретните факти, на които се позовава, както и да приложи писмените доказателства за тях, с които разполага. Възражението се подава от Кредитополучателя най-късно в 7-дневен срок от настъпването на причината за възражението, освен в случаите, за които е предвиден друг срок в тези Общи условия и Договора или в закона. Кредитодателят разглежда всяко постъпило писмено възражение на Кредитополучателя по уредената във Вътрешните му правила процедура. Кредитодателят е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено Кредитополучателя за решението си по всяко постъпило възражение, отговарящо на изискванията по тази точка, в 30-дневен срок от получаването му. Ако изложеното във възражението е непълно или неясно или не приложи необходимите доказателства за изясняване на случая, Кредитодателят изисква от Кредитополучателя допълване, респ. уточняване на необходимите данни във възражението му и/или представяне на доказателствата, на които Кредитополучателят се позовава и са необходими за изясняване на случая, като в този случай срокът за произнасянето й тече от получаването на допълнено, респ. уточнено и съответстващо на уговорените в тази точка изисквания възражение от Кредитополучателя.

21.2. Ако Кредитодателят не се произнесе в предвидения в предходната точка срок, както и когато решението му не удовлетворява Кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от помирителните комисии, създадени по реда на Закона за защита на потребителите. С приемането на тези Общи условия и Договора кредитополучателят декларира, че е информиран от Кредитодателя за наличието на възможността и за реда, по който може да сезира помирителните комисии със спора.

21.3. Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с настоящите Общи условия и Договора до Комисията за защита на потребителите в съответствие с правилата на ЗПК. Адресът на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, пл.”Славейков” 4а, уеб страницата й – www.kzp.bg, a електронният й адрес: info@kzp.bg.


VIII. Други разпоредби


22. Недействителността на уговорка от Договора за кредит или тези Общи условия, която бъде обявена за противоречаща на закона, няма да направи недействителна никоя друга тяхна уговорка от Договора или Общите условия.

23. Със сключване на Договора за кредит Кредитополучателят удостоверява, че е запознат с цялото съдържание на тези Общи условия, съгласен е с тях, приема ги за задължителна и неразделна част от сключения между страните Договор за кредит и безусловно ще ги спазва.


Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД на 22.06.2015 г. и са в сила от същата дата.