GDPR Съгласие за обработка - Консултанти - Get Cash - Бързи кредити до 5 000 лв.

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА

ЛИЧНИ ДАННИ – КАНДИДАТИ ЗА КОНСУЛТАНТИ

 

 

1. Във връзка с кандидатстване за получаване на кредит от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски” No 84-86, Бизнес център „Урбан Модел (Urban Model)”, ет. 12, вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка (БНБ), под номер BGR00298 и на основание и по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR), декларирам съгласието си личните ми данни, предоставени при попълване на заявката за кандидатстване за консултант, да бъдат обработвани от страна на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД.

2. С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че предоставянето на личните ми данни е доброволно, както и че съм запознат/а с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давам изрично и безусловно съгласие предоставените от мен лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и изпълнението на договор за кредит, за целите на изпращане до мен на подходящи за мен предложения за продукти и услуги на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, включително и на условия по нови договори за кредит, при спазване изискванията на действащото българско законодателство. По-специално се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за следните цели:

b) обработването и използването на личните ми данни за сключване, изпълнение и прекратяване на консултантски договор;

c) обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните ми данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договора, включително събиране на парични задължения;

d) използването на личните ми данни за целите на планиране, отчетност и статистика.

3. С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД има право да предоставя личните ми данни на трети лица:

a) Счетоводители и счетоводни предприятия;

b) Одитори и Одиторски предприятия;

c) Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти;

d) Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни.

4. С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД има право да изисква от Националния Осигурителен Институт и да получава наличните в информационна система данни за:

a) Доходите ми и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД;

b) С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД има право да предоставя личните ми данни на трети лица.

5. С настоящото декларирам, че съм запознат/а и се съгласявам, че:

a) Имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни;

b) Имам право да поискам„АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД да коригира или допълни личните ми данни при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД;

c) Имам право да поискам от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД достъп до личните ми данни и/или ограничаване на обработването на личните ми данни;

d) Имам право да направя възражение срещу обработването на личните ми данни, както и правото на преносимост на данните;

e) Имам право да поискам изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

f) Имам право да подам жалба до Комисия за защита на личните данни.

6. Уведомен/а съм, че в случай на сключен договор и/или при наличие на други правоотношения със „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, дружеството има право да обработва и съхранява личните ми данни, дори при оттеглено от мен съгласие, на основание:

a) Чл. 6, ал. 1, буква „б” от Регламента – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

b) Чл. 6, ал. 1, буква „в” от Регламента – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

c) Чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД или на трета страна.

 

Подпис на декларатора: _________________________________

 

В случай на онлайн съгласие за обработка на личните данни подписът се замества от изрична попълнена от субекта на личните данни отметка


7. С настоящото се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за следните цели:

a) обработването и използването на личните ми данни за маркетингови цели, включително директен маркетинг, маркетинг чрез СМС, Електронна поща, по Вайбър (Viber), Ремаркетинг – (маркиране на потребителите според техния интерес и конкретни действия, с цел показване на специфични спрямо тях рекламни послания) и др.

b) обработването и използването на личните ми данни за извършване на поведенческо таргетиране – проследяване на потребителското поведение на сайтовете на „Ай Ти Еф Груп” АД, включително, но не само: посетени страници; извършени действия; детайли за устройствата, от които е посещаван сайта; IP адреси на потребителите и други детайли.

c) за всеки тип вторична обработка на данните, напр. оценка на кредитоспособност на база демографски данни, доход, работодател и пр.

Уведомен/a съм, че имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни за целите по настоящата точка.

 

Подпис на декларатора: _________________________________

 

В случай на онлайн съгласие за обработка на личните данни подписът се замества от изрична попълнена от субекта на личните данни отметка


8. С настоящото давам изричното си съгласие да получавам непоискани търговски съобщения от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, включително на електронната ми поща, чрез СМС, по Вайбър (Viber) или по друг начин. Настоящото съгласие има действие до момента на получен писмен отказ от моя страна.

Уведомен съм, че имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни за целите по настоящата точка.

 

Подпис на декларатора: _________________________________

В случай на онлайн съгласие за обработка на личните данни подписът се замества от изрична попълнена от субекта на личните данни отметка


9. Уведомен съм и се съгласявам, че е възможно при обработване на личните ми данни „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД да извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22 от Регламента.

Уведомен съм, че имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни за целите по настоящата точка.

 

Подпис на декларатора: _________________________________

В случай на онлайн съгласие за обработка на личните данни подписът се замества от изрична попълнена от субекта на личните данни отметка