Съгласие за обработване на лични данни - Get Cash - Бързи кредити до 5 000 лв.

СЪГЛАСИЕ ЗА

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. Във връзка с кандидатстване за получаване на кредит от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, ЕИК 202255877, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски” No 84-86, Бизнес център „Урбан Модел (Urban Model)”, ет. 12, вписано в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка (БНБ), под номер BGR00298 и на основание и по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR), декларирам съгласието си личните ми данни, предоставени при попълване на заявката за кандидатстване за кредит, да бъдат обработвани от страна на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД.

2. Запознат/а съм и се съгласявам, че преди сключване на договор за кредит „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД има право да оценява кредитоспособността ми и тази на моите поръчители въз основа на достатъчно информация, в т.ч. информацията, предоставена от мен при попълване на заявката за кредит, включително и ако е необходимо да извършва справка в Централния кредитен регистър, в Националния осигурителен институт, Националната агенция по приходите, ГД „ГРАО”, Централния регистър на длъжниците /ЦРД/ към Камарата на частните съдебни изпълнители или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на кредитополучателите.

3. С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че предоставянето на личните ми данни е доброволно, както и че съм запознат/а с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давам изрично и безусловно съгласие предоставените от мен лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на сключването и изпълнението на договор за кредит, за целите на изпращане до мен на подходящи за мен предложения за продукти и услуги на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, включително и на условия по нови договори за кредит, при спазване изискванията на действащото българско законодателство. По-специално се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за следните цели:

а) обработването и използването на личните им данни за оценка на кредитоспособността ми и вземане на решение за отпускане на кредит;

b) обработването и използването на личните ми данни за сключване, изпълнение и прекратяване на договор за кредит;

c) обработване, използване, включително предоставяне на компетентни органи на личните ми данни, в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договора, включително събиране на парични задължения;

d) използването на личните ми данни за целите на планиране, отчетност и статистика.

4. С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД има право да предоставя личните ми данни на трети лица:

a) на които прехвърля или възнамерява да прехвърли своите вземания към мен;

b) поддържащи платформа за прехвърляне на вземания на клиента/кредитополучателя;

c) извършващи оценка на кредитния рейтинг на клиенти/кредитополучатели;

d) предоставящи услуги за подобряване на рекламното таргетиране на продуктите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД;

e) предоставящи услуги във връзка със създаване на деперсонализирани потребителски сегменти, според потребителското поведение;

f) Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;

g) Счетоводители и счетоводни предприятия;

h) Застрахователи и застрахователни посредници;

i) Одитори и Одиторски предприятия;

j) Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти;

k) Нотариуси;

l) Агенции за събиране на вземания;

m) Рекламни и ПР агенции;

n) Дружества извършващи дейност по системно администриране на данни;

o) Кредитни, финансови институции и други трети лица във връзка с привличане на финансов ресурс от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД и обезпечаването му чрез учредяване на залог върху вземането от кредитополучателя или чрез учредяване на друго подходящо обезпечение.

5. С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД има право да изисква от Националния Осигурителен Институт и да получава наличните в информационна система данни за:

a) Доходите ми и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД;

b) Начислен осигурителен доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна;

c) С настоящото се съгласявам, декларирам и потвърждавам, че „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД има право да предоставя личните ми данни на трети лица.

6. С настоящото декларирам, че съм запознат/а и се съгласявам, че:

a) Имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни;

b) Имам право да поискам„АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД  да коригира или допълни личните ми данни при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД;

c) Имам право да поискам от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД достъп до личните ми данни и/или ограничаване на обработването на личните ми данни;

d) Имам право да направя възражение срещу обработването на личните ми данни, както и правото на преносимост на данните;

e) Имам право да поискам изтриване на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

f) Имам право да подам жалба до Комисия за защита на личните данни.

7. С настоящото декларирам изрично, че представените от мен лични данни на трети физически лица са предоставени доброволно от тях и същите са информирани, знаят и се съгласяват, че техните данни ще бъдат използвани за целите на сключване на договор за кредит с Кредитополучателя или във връзка с други отношения с „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД.

8. Уведомен/а съм, че в случай на сключен договор и/или при наличие на други правоотношения със „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, дружеството има право да обработва и съхранява личните ми данни, дори при оттеглено от мен съгласие, на основание:

a) Чл. 6, ал. 1, буква „б” от Регламента – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

b) Чл. 6, ал. 1, буква „в” от Регламента – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

c) Чл. 6, ал. 1, буква „е” от Регламента – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД или на трета страна.

 

Подпис на декларатора: _________________________________

 

В случай на онлайн съгласие за обработка на личните данни подписът се замества от изрична попълнена от субекта на личните данни отметка


9. С настоящото се съгласявам личните ми данни да бъдат обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за следните цели:

a) обработването и използването на личните ми данни за маркетингови цели, включително директен маркетинг, маркетинг чрез СМС, Електронна поща, по Вайбър (Viber), Ремаркетинг – (маркиране на потребителите според техния интерес и конкретни действия, с цел показване на специфични спрямо тях рекламни послания) и др.

b) обработването и използването на личните ми данни за извършване на поведенческо таргетиране – проследяване на потребителското поведение на сайтовете на „Ай Ти Еф Груп” АД, включително, но не само: посетени страници; извършени действия; детайли за устройствата, от които е посещаван сайта; IP адреси на потребителите и други детайли.

c) за всеки тип вторична обработка на данните, напр. оценка на кредитоспособност на база демографски данни, доход, работодател и пр.

Уведомен/a съм, че имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни за целите по настоящата точка.

 

Подпис на декларатора: _________________________________

 

В случай на онлайн съгласие за обработка на личните данни подписът се замества от изрична попълнена от субекта на личните данни отметка


10. С настоящото давам изричното си съгласие да получавам непоискани търговски съобщения от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД, включително на електронната ми поща, чрез СМС, по Вайбър (Viber) или по друг начин. Настоящото съгласие има действие до момента на получен писмен отказ от моя страна.

Уведомен съм, че имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни за целите по настоящата точка.

 

Подпис на декларатора: _________________________________

В случай на онлайн съгласие за обработка на личните данни подписът се замества от изрична попълнена от субекта на личните данни отметка


11. Уведомен съм и се съгласявам, че е възможно  при обработване на личните ми данни „АЙ ТИ ЕФ ГРУП” АД да извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22 от Регламента.

Уведомен съм, че имам право във всеки един момент да оттегля съгласието си за обработка на личните ми данни за целите по настоящата точка.

 

Подпис на декларатора: _________________________________

В случай на онлайн съгласие за обработка на личните данни подписът се замества от изрична попълнена от субекта на личните данни отметка